PET Watercolor Class - Arleta Pech Set #5014

PET Watercolor Class - Arleta Pech Set #5014
This Brush Set is for us with Arleta Pech's PET Watercolor Class. Each set contains one each of: Series 310 White Nylon Round (Sizes 4, 14, & 16), Series 155 Golden Taklon Angle (Size 1"), Series 540 Hake (Size 2-1/2"). Series 165 Golden Taklon Flat Comb (Sizes 1/2" & 3/4")
25%
SKU 5014
 
Web Price: $125.48
Retail price:
Quantity